[Powrót do listy rezultatów]

V kadencja


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 8018

w sprawie przepisów dotyczących organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowo-sportowych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Bogusława Wontora w sprawie przepisów dotyczących organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowo-portowych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe (nr SPS-023-8018/07), uprzejmie informuję:

   Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67 i Dz.U. Nr 18, poz. 102) obowiązuje wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży (szkoły, biura podróży, organizacje pozarządowe itp.).

   Uprzejmie informuję, że wyżej cytowane rozporządzenie obowiązuje wszystkich organizatorów placówek wypoczynku, gdzie realizowany jest program kulturalno-oświatowy, edukacyjny, turystyczno-krajoznawczy, rekreacyjno-sportowy, w tym uwzględniający elementy różnych szkoleń.

   Każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić i poinformować kuratorium oświaty o zorganizowaniu takiej placówki.

   Placówka wypoczynku może podjąć działalność po przedstawieniu przez organizatora wypoczynku kuratorowi oświaty, na terenie którego będzie zorganizowana, dokumentów szczegółowo określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-5 cytowanego rozporządzenia, m.in. karty kwalifikacyjnej obiektu, wykazu kadry pedagogicznej, informacji o formie wypoczynku.

   Kurator oświaty ma obowiązek prowadzenia rejestru placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które znajdują się na terenie jego województwa.

   Nadmieniam, że rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania nie dotyczy zgrupowań szkoleniowo-sportowych, organizowanych dla członków kadr narodowych lub wojewódzkich, prowadzonych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe w odniesieniu do młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Sławomir Kłosowski

   Warszawa, dnia 25 maja 2007 r.[Powrót do listy rezultatów]